Leki — porady prawne

Leki - porady prawne

Styczeń 14th, 2014

Gdy ktoś doznał kontuzji/uszczerbku na zdrowiu na skutek wadliwych leków lub wyrobu medycznego wy[...]

Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych

Listopad 5th, 2013

Ochrona prawna dobrego imienia jest powszechnie znana i stosowana w obrocie prawnym. Osoby fizyczne [...]

Zabezpieczenie schodów na beton

Zabezpieczenie schodów na beton

Październik 23rd, 2013

Utrzymanie bezpieczeństwa  dzieci  jest najważniejszym czynnikiem w umyśle każdego rodzica[...]

Posts Tagged ‘sprężarki powietrza’

Sprężarki — budowa

Jed­nym z powszech­nie sto­so­wa­nych urzą­dzeń, są sprę­żarki. Mają one bar­dzo skom­pli­ko­waną budowę i wyma­gają dużej wie­dzy i doświad­cze­nia, przy ich eksploatacji.

Do obsługi tego urzą­dze­nia odde­le­go­wane, osoby wykwa­li­fi­ko­wane, posia­da­jące odpo­wied­nią wie­dzę i doświad­cze­nie. Muszą to być osoby odpo­wie­dzialne, które znają się na prze­pi­sach bez­pie­czeń­stwa, oraz higieny pracy. Nie­od­po­wied­nia obsługa sprę­żarki, przez pra­cow­ni­ków, nie wykwa­li­fi­ko­wa­nych, może skut­ko­wać wypad­kiem przy pracy i trwa­łym kalec­twem pra­cow­nika. Podob­nie rzecz ma się odno­śnie napraw i kon­ser­wa­cji urzą­dze­nia. Naprawy gwa­ran­cyjne, powinny być wyko­ny­wane tylko i wyłącz­nie przez ser­wi­san­tów, któ­rzy są do  tego prze­zna­czeni. W prze­ciw­nym bądź razie, może to wią­zać się z utratą praw gwa­ran­cyj­nych na urzą­dze­nie. Prace na elek­trycz­nym wypo­sa­że­niu sprę­żarki, mogą wyko­ny­wać tylko i wyłącz­nie fachowcy posia­da­jący aktu­alne upraw­nie­nia SEP, kate­go­rii E. Użyt­ku­jący sprę­żarkę powi­nien doko­ny­wać codzien­nych oglę­dzin urzą­dze­nia i kon­tro­lo­wać na bie­żąco jej stan techniczny.

compressor 300x140 Sprężarki   budowa

Sprę­żarki

 

Sprężarki powietrza i ich zastosowanie

Sprę­żarki powie­trza znaj­dują obec­nie bar­dzo sze­ro­kie zasto­so­wa­nie. Głów­nie zasto­so­wa­nie to znaj­duje miej­sce w prze­my­śle. Jed­nym z przy­kła­dów, gdzie sprę­żarki powie­trza są sto­so­wane na sze­roką skalę to prze­mysł samochodowy.

Na przy­kład malo­wa­nie aut nie byłoby moż­liwe bez uży­cia wyso­kiego ciśnie­nia. Z tego też względu dzięki sprę­żarce powie­trza moż­liwe jest malo­wa­nie natry­skowe, które jest powszech­nie sto­so­wane w fabry­kach czy warsz­ta­tach samo­cho­do­wych. Także i w gospo­dar­stwach domo­wych sprę­żarki powie­trza mają swoje sze­ro­kie zasto­so­wa­nie. Naj­słyn­niej­szym przy­kła­dem jest cho­ciażby zwy­kła suszarka do wło­sów. Bez sprę­żarki powie­trza nie byłoby moż­liwe otrzy­ma­nie sku­mu­lo­wa­nego powiewu, dzięki któ­remu możemy w sto­sun­kowo krót­kim cza­sie osu­szyć swoje włosy. Czło­wiek codzien­nie korzy­sta z róż­nych urzą­dzeń nie zda­jąc sobie sprawy z mecha­ni­zmów, które są potrzebne do ich pra­wi­dło­wego działania.

air compressors e1338283423332 300x270 Sprężarki powietrza i ich zastosowanie

Sprę­żarki powietrza