Jak program PITy rozlicza darowizny

Mogą być rzeczowe lub pieniężne. Ta popularna formą wsparcia różnych organizacji czy osób bliskich jest również uwzględniona w ustawach podatkowych. Ucieszy podatnika to, że darowiznę, bo o niej mowa, można wpisać w rozliczenie podatkowe , co zmniejszy kwotę dochodu do opodatkowania. Oczywiście, trzeba najpierw poznać precyzyjne zapisy ustawy.

Wpisywanie darowizn do rozliczenia podatkowego wymaga znajomości wielu przepisów. Pomocą służy program do rozliczania PITów . Doskonałym przykładem jest PIT 2018 program, który poprowadzi użytkownika, wskazując na konieczne limity i inne warunki do spełnienia. Program PITy do pobrania jest na naszej stronie.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby, które w obecnym roku rozliczeniowym przekazały darowiznę, mogą wpisać ją w swoje rozliczenie podatkowe . Chodzi w tym wypadku o darowizny przekazane organizacjom pożytku publicznego lub innym podobnym im, działających poza granicami Polski na obszarze Unii Europejskiej. Istotne jest, aby formalna grupa osób, której przekazuje się pieniądze, prowadziła działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, na przykład w zakresie oświaty czy zdrowia. Także odlicza się darowizny przekazane na cele kultu religijnego organizacjom kościelnym.

Z możliwości odliczenia od dochodu darowizny korzystają również honorowi krwiodawcy.

Ważne! Można odliczyć darowiznę w wysokości nieprzekraczającej 6 proc. naszego rocznego dochodu.

Warunkiem uwzględnienia darowizny przez fiskus jest spełnienie warunków formalnych. Po pierwsze, podatnik odliczający darowizny musi wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, czyli jego nazwę i adres. Po drugie, oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Osoba, która przyjmuje pieniądze, jest z notarialnego podpisu zwolniona. Co istotne, jeśli obie strony nie zdecydują się na wizytę u notariusza, fiskus uwzględni darowiznę, ale tylko pod warunkiem, że przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Stąd darowizna pieniężnamusi być wtedy udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Ważne! Darowizna nieruchomości wymaga zawsze formy akty notarialnego.

Czy osoba obdarowana musi zgłosić i udokumentować urzędowi skarbowemu fakt otrzymania darowizny? Zgodnie z prawem ma na to sześć miesięcy. Jeżeli tego nie zrobi w tym terminie, otrzymana kwota zostanie opodatkowana i znajdzie się w pierwszej grupie podatkowej. Jak zostało wyżej wspomniane, dokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy nie trzeba przy nabyciu darowizny na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Nie trzeba zgłaszać w sytuacji, gdy wartość nabytego majątku nie przekracza 9637 zł. W zerowej grupie podatkowej znajdują się dzieci, rodzice, małżonek, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha – pieniądze im przekazane nie trzeba wpisywać do zeznania. Osoby obdarowane przez najbliższych korzystają przy tym ze zwolnienia od podatku. Odliczeniu od dochodu, na przykład w programie do rozliczania PITów , nie podlegają darowizny przekazane osobom fizycznym oraz organizacjom niemającym osobowości prawnej.

Ważne! Jeśli darowizna nie jest pieniężna, ale rzeczowa, wówczas obowiązuje dokument, z którego wynika wartość tej darowizny.

Z kolei, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach kościelnych, darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą od osób fizycznych są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym. Kościelna osoba prawna musi przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru, aby możliwe było odliczenie takiej darowizny. W okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny powinna też przedstawić darczyńcy sprawozdanie z wykorzystania darowizny. Na jej rachunek musi bezpośrednio wpłynąć wpłata pieniędzy od ofiarodawcy.